Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w Nowej Wsi zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej prowadzonej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej pod domeną internetową  piotrkowkujawski.pl

(adres strony: http://www.piotrkowkujawski.pl/kat/id/151)
Data publikacji strony internetowej: 2017-03-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marzena Czajkowska, adres e-mail: wtz@piotrkowkujawski.pl  lub wtznowawies@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 265 42 78 lub 533 654 278. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej WTZ posiada:

  • główne wejście zaopatrzone w podjazd dla osób  niepełnosprawnych ruchowo
  • wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynku na obydwóch kondygnacjach
  • platformę przyschodową ułatwiającą komunikację między piętrami
  • wszystkie toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami
  • ciągi komunikacyjne zaopatrzone w poręcze
  • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
  • wewnątrz budynku oznaczenia kontrastowe
  • nie posiadamy pętli indukcyjnej
  • nie korzystamy z tłumacza języka migowego
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData